Stikord Æ

Æ

 

ægtemand     jeg har nogle Egenskaber, der kunde gjøre mig til en ganske god Ægtemand, jeg har Sands for

                    Ubetydeligheder, jeg har Hukommelse for Smaating, jeg har nogen Evne til at lægge lidt Betydning ind,

                    hvilket Alt er meget godt i Tidens Længde (SKS 6,225) *

ægtemand     jeg (har) indrettet min personlige Existents aldeles som en Ægtemands. Punktlighed og Orden hersker

                    overalt (SKS 6,274) *ægteskab      Man indlade sig aldrig i Ægteskab. Ægtefolkene de love hinanden Kjærlighed for evig. Det er nu nemt nok,

                    men har heller ikke stort at betyde; thi bliver man færdig med Tiden, Evigheden bliver man nok færdig med.

                    Naar derfor Vedkommende, istedenfor at sige for evig, sagde: til Paaske, eller til førstkommende Maidag,

                    saa vaar der dog Mening i deres Tale; thi baade sagde man Noget, og Noget, man maaske kunne holde

                    (SKS 2,285) *

ægteskab      Venskabet er allerede farligt, Ægteskabet er det endnu meer; thi Qvinden er og bliver Mandens Ruin, saa

                    snart man contraherer et vedvarende Forhold med hende (SKS 2,286) *

ægteskab      Det Substantielle i Ægteskabet er Elskoven (SKS 3,42) *

ægteskab      I Ægteskabet kommer man ingen Veie med store Lidenskaber (SKS 3,73) *

ægteskab      det er altid en Fornærmelse mod en Pige at ville ægte hende af nogen anden Grund end fordi man elsker

                    hende (SKS 3,76) *

ægteskab      Oprigtighed, Aabenhjertighed, Aabenbarelse, Forstaaelse, det er Livs-Principet i Ægteskabet (SKS 3,117) *

ægteskab      den, der gifter sig, realiserer det Almene (3,285) *

ægteskab      der er Intet saa selvraadigt og herskesygt i Forhold til et Menneskeliv som Ægteskabet (SKS 6,64) *

ægteskab      Dersom Du ikke skulde have Tid og Leilighed til at anvende en halv Snees Aar af dit Liv paa at reise Verden

                    rundt for at see Alt, hvad en Jordomseiler lærer at kjende; dersom Du ikke skulde have Evne og Vilkaar til

                    ved mangeaarig Øvelse i fremmede Sprog at trænge ind i Folke-Individualiteternes Forskjellighed, som disse

                    vise sig for Granskeren; dersom Du ikke er betænkt paa at opdage et nyt astronomisk System, der vil

                    fortrænge baade det copernicanske og det ptolemæiske - saa gift Dig; og dersom Du har Tid til det Første,

                    Evne til det Andet, Tanke om det Sidste, saa gift Dig ogsaa. Selv om Du ikke fik hele Jordkloden at see eller

                    talede i mange Tunger eller blev klog paa Himlen, Du vil ikke fortryde det; thi Ægteskabet er og bliver den

                    vigtigste Opdagelses-Reise, et Menneske foretager sig (SKS 6,87) *

ægteskab      betragter jeg da som den individuelle Tilværelses høieste Telos (SKS 6,97) *

ægteskab      Ægteskabets Beslutning er en positiv Beslutning og egentligen den positiveste af alle (SKS 6,102) *

ægteskab      (er) en Synthese af Forelskelse og Beslutning (SKS 6,104) *

ægteskab      (er) Forelskelsens dybeste, høieste og skjønneste Udtryk (SKS 6,139) *

ægteskab      Jeg siger da ikke, at Ægteskabet er det høieste Liv, jeg kjender et høiere, men vee Den, der uberettiget vil

                    springe det over (SKS 6,158) *

ægteskab      er nemlig det centrale i Timeligheden (SKS 6,159) *

ægteskab      er ubetinget af religieus Herkomst (SKS 6,166) *ære               Hvad er jordisk Ære i sit svimlende Høieste vel andet end Foragt for Tilværelsen? (SKS 8,143)æstetik         En sammenhængende æsthetisk Livs-Anskuelse lader sig vel neppe foredrage (SKS 2,21) *

æstetik         Det er netop det Herlige, det Guddommelige ved Æsthetikken, at den kun træder i forhold til det Skjønne

                    (SKS 2,415) *

æstetik         Det Æsthetiske i et Menneske er det, hvorved han umiddelbar er det, han er (SKS 3,173) *

æstetik         Enhver, der lever æsthetisk er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke (SKS 3,186) *

æstetik         Lykke, Ulykke, Skjebne, umiddelbar Begeistring, Fortvivlelse er hvad den æsthetiske Livs-Anskuelse raader

                    over (SKS 7,395) *

æstetik         det æstetiske overvurderer altid det ungdommelige (SKS 16,29)