Stikord P

P

 

paradoks     Paradoxet er Tankens Lidenskab (SKS 4,242) *

paradoks     I sin meest abbrevierede Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket (SKS 4,255) *

paradoks     Paradoxet er ikke en Concession, men en Kategorie, en ontologisk Bestemmelse, der udtrykker Forholdet

                  mellem en existerende, erkjendende Aand og den evige Sandhed (SKS 20,89)

paradoks     se også mediation


   

patos          er vel Inderlighed, men det er umiddelbar Inderlighed (SKS 7,220) *penge         er Verdens Gud, derfor mener den, at Alt, hvad der har med Penge at gjøre eller har Forhold til Penge, er

                  Alvor (SKS 9,316)

penge         se også rigdom

 


personlighed En ægte modnet Personlighed tilhører sig selv saaledes som en slagvant Due tilhører Slaget; man kan sælge

                   den til saa Mange man vil, den vender altid tilbage til Slaget (SKS 18,191)

personlighed er en individuel Bestemthed constateret ved at vides af Gud i Samvittighedens Mulighed (SKS 18,279)

personlighed Springfjederen i hele Tilværelsens uhyre Bygning, og Springfjederen ved hvilken igjen hvert lille Leed er

                   (som en Ring i Kjeden) indordnet i det Hele er: Personligheden, Alt er Personlighed  (SKS 20,314)

personlighed hvad der altid er Maalestok for Personlighed, at kunne pakke alle de mange Tanker i en Handling (SKS

                    23,171)

personlighed Det ethvert Menneske gyser for, er at blive Personlighed, at staae som Personlighed ligeoverfor de Andre

                   (SKS 26,46)

personlighed den bedste Maalestok for hvad Personlighed, der er i et Menneske, vilde være, om man kunne faa at vide, i

                   hvilke Udtryk han har friet til den Elskede. Thi just fordi det at blive elsket beskjeftiger den forelskede saa

                   uendeligt, vil han være tilbøielig til i et saadant Øieblik at tabe sig selv, saa kun en ganske eminent og

                   udpræget Personlighed, der i Alt altid er sig selv, vil ganske have sig selv i den egne Forestilling om sig selv

                   (SKS 26,57)

personlighed Krudtet forandrede Krigen, afskaffede det personlige Mod, den personlige Tapperhed, saaledes tenderer

                   ogsaa Menneske-Slægten til i Aands Forhold at ville afskaffe Personlighed, dvs. afskaffe Aand, og gjøre

                   Personlighed umulig, d.v.s. umuliggjøre Aand (SKS 26,235)

personlighed i en anden Forstand kunne man kalde Personlighed: Gjennemsigtighed (SKS 26,273)

personlighed Al Frelse for et Menneske ligger i at blive Personlighed (SKS 26,347)

personlighed Ingen tør i vore Tider være Personlighed, i feig Menneske-Frygt gyser Enhver tilbage for dette: at være Jeg

                   lige over for, maaske i Modsætning til Andre (SKS 27,682)

personlighed Se også samvittighed, fortvivlelse, presse.


 

pietet           hvad er skjønt som Pieteten? mig forekommer den det Skjønneste af Alt (SKS 6,47) *

 


pligt             Pligten er det Almene (SKS 3,251) *

pligt             Det er ethvert Menneskes Pligt at have et Kald (SKS 3,276) *

pligt             Pligten er jo netop Udtryk for Guds Villie (SKS 4,153) *pludselige     Det Pludselige er den fuldkomne Abstraction fra Continuiteten, fra det Foregaaende, det Efterfølgende (SKS

                    4,433) *poesi            er Seier over Verden; det er gennem en Negation af den ufuldkomne Virkelighed, at Poesien aabner en

                    højere Virkelighed, udvider og forklarer det Ufuldkomne til det Fuldkomne (SKS 1,330)

poesi            det Poetiske er herligt, det Religieuse endnu herligere, men hvad der er derimellem er Passiar (SKS 6,383) *politik          Allerede Aristoteles har inddeelt Menneskene i Teologer, Filosoffer, Politikere. Politikerne kommer sidst, end

                   sige da Endelighedens Politikere, der forsage Uendelighedens Lidenskab, de komme aller sidst eller rettere

                   bag efter; det gjør tyndt Øl altid (SKS 6,381) *

politik           er blot Udvorteshed (SKS 24,229)presse          Pressen er egentlig det der tilintetgjør al Personlighed (SKS 20,30)   

presse          Dag-Pressen er og bliver det onde Princip i den moderne Verden (SKS 20,152)primitivitet    er: Mulighed af "Aand" (SKS 26,40)prædike        Man kan overhovedet ikke prædike objektivt, thi at prædike er hverken at snakke med Munden eller med

                    Røven, men er væsentligen Ens Existeren; hvad min Existeren udtrykker er min Prædiken (SKS 24,421)

 

   

prøve           at prøve forholder sig altid til Mulighed, det er dog altid muligt, at det, der prøves, ikke bestod i Prøven (SKS

                   9,41)

 


psykologi     Hvad Psychologien skal have med at gjøre maa være et Hvilende, der forbliver i bevæget Rolighed, ikke et

                   Uroligt, der bestandigt enten producerer sig selv eller reprimeres (SKS 4,329) *publikum      er en reen Abstraktion (SKS 8,98)

publikum      er det Offentlige, der interesserer sig for det allermest Private (SKS 8,95)