Stikord U

U

 

ubetingede      Leve blot i det Ubetingede, indaande kun det Ubetingede kan Mennesket ikke, han omkommer, som Fisken

                      naar den skal leve i Luften; men paa den anden Side, uden at forholde sig til det Ubetingede kan et

                      Menneske heller ikke i dybere Forstand ”leve”, han udaander, det er, han vedbliver maaske at leve, men

                      aandløst (SKS 13,26)

ubetingede      Det Ubetingede kan ikke hjælpes ved Grunde - thi hvad der gives Grunde for er eo ipso ikke det

                      Ubetingede (24,382)

ubetingede      se også refleksionuendelighed     Uendelighed kan enten være en udvortes Uendelighed, eller en indvortes Uendelighed (SKS 1,331)

uendelighed     I Uendelighedens Verden gjelder det, at hvo som støder an i Eet støder an i Alt; thi Den, der har Sands for

                      Uendelighed, har Sands for enhver Uendelighed (SKS 6,380) *udvorteshed     (er) Timelighed og Rummelighed umiddelbar som saadan (SKS 1,154)udødelighed     Spørgsmaalet om Udødeligheden er væsentligen ikke noget lærd Spørgsmaal, det er et Inderlighedens

                       Spørgsmaal (SKS 7,160) *

udødelighed     Udødeligheden er Subjektivitetens meest lidenskabelige Interesse, i Interessen ligger netop Beviset (SKS

                       7,161) *

udødelighed      Overhovedet er Udødeligheden først kommet med Christendommen (SKS 24,449)

udødelighed      se også afdøulydighed         Ethvert Menneske har en naturlig, en medfødt Lyst til Ulydighed (SKS 12,222)ulykke             Et Menneskes Ulykke ligger aldrig deri, at han ikke har de udvortes Betingelser i sin Magt (SKS 3,183) *ulykkelig         Den ulykkelige er nu den, der har sit Ideal, sit Livs Indhold, sin Bevidstheds Fylde, sit egentlige Væsen paa

                     en eller anden Maade uden for sig. Den ulykkelige er altid sig selv fraværende, aldrig sig selv nærværende

                     (SKS 2,216) *

ulykkelig         Erindringen er fortrinsviis de Ulykkeliges egentlige Element (SKS 2,217) *

ulykkelig         Af disse gives der egentlig kun to Classer: de, der altid hige efter Idealet, og de, der ikke ville fastholde det

                     (SKS 3,65) *

ulykkelig         Den, der ikke kan elske, han er den Ulykkeligste af Alle (SKS 3,158) *

ulykkelig         En, som ingen Samtid og intet Livsforhold forlænds udøver nogen afgjørende Magt over (SKS 8,57)umiddelbarhed  Den første Umiddelbarhed er det Æsthetiske (SKS 4,172) *

umiddelbarhed  det Umiddelbare er ophævet i samme Øieblik, man nævner det, ligesom en Søvngænger vaagner i

                        samme Øieblik hans Navn nævnes (SKS 4,318) *

umiddelbarhed  Ved al umiddelbar Existents gjelder det, ikke at faae Modsætningen at see, thi da er det Umiddelbare tabt

                       (SKS 6,340) *

umiddelbarhed  Ganske uden Reflexion er Umiddelbarheden ikke (SKS 6,384) *

umiddelbarhed  I Umiddelbarheden er Individet rodfæstet i Endeligheden (SKS 7,373) *

umiddelbarhed  Umiddelbarhedens Livs-Anskuelse er Lykke (SKS 7,394) *

umiddelbarhed  Umiddelbarheden udaander i Ulykken; i Lidelsen begynder det Religieuse at aande (SKS 7,397) *

umiddelbarhed  Umiddelbarheden er ikke dialektisk i sig selv (SKS 7,419) *

umiddelbarhed  Digterisk er nemlig Umiddelbarheden det man ønsker sig tilbage til (man ønsker Barndommen tilbage

                       o.s.v.), men christelig er Umiddelbarheden tabt og den skal ikke ønskes tilbage men naaes igjen (SKS

                       11,7,1)

umiddelbarhed  Umiddelbarheden har egentligen intet Selv (SKS 11,168) *

umiddelbarhed  Der er, efter Natur-Gaves Forskjellighed, en stærkere eller svagere Umiddelbarhed ethvert Menneske

                       medfødt; jo stærkere, jo livskraftigere den er, jo længere kan den holde ud mod en Modstand (SKS

                       13,103)

                       se også indesluttet, refleksion, religiøse, åndundseelse         Undseelse, eller Inderlighed, thi dette er i en vis Forstand Eet og det Samme, da Undseelsen er

                       Inderlighedens skjulende Betingelse (SKS 21,156)undskyldninger  (er) det Farligste af Alt at have Oplag af (SKS 9,284)

 

   

ungdom            Skulde man med eet Ord betegne det for Barndoms-Livet og Ungdoms-Livet Eiendommelige, maatte man

                        vel sige det er et Drømme-Liv (SKS 10,119)

 

 

uskyld               kun ved Skyld tabes Uskyldigheden (SKS 4,342) *

uskyld               Uskyldigheden er ikke en  Fuldkommenhed, man skal ønske tilbage; thi saasnart man ønsker den, er den

                        tabt, og da er det en ny Skyld at spilde Tiden med Ønsker (SKS 4,343) *

uskyld               Uskyldigheden er Uvidenhed. I Uskyldigheden er Mennesket ikke bestemmet som Aand, men sjelelig

                        bestemmet i umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed (SKS 4,347) *

uskyld               Dette er Uskyldighedens dybe Hemmelighed, at den paa samme Tid er Angest (SKS 4,347) *